Praktični saveti

Povraćaj novca avionske karte

Niskotarifne (low – cost) kompanije

Povraćaj novca avionske karte, sa kojim smo istu platili razlikuje se kod raznih avio prevoznika. Kod nisko budžetnih tzv. low-cost kompanija koje prodaju jeftine avio karte novac se na žalost ne može rafundirati. Naravno, uvek postoje neki izuzeci i situacije koje vam obezbeđuju povrat sredstava ali oni su zaista specifični. U većini slučajeva odnose se na neprijatne okolnosti, smrtne slučajeve putnika ili njima bliskih osoba. I u tim situacijama potrebno je avio prevozniku dostaviti dokument kojim se potvrđuje smrtni slučaj. Ukoliko je u pitanju smrt putnika koji je trebao da leti, sredstva za refundiranje se mogu osrtvariti tek nakon ostavinske rasprave u korist naslednika. Niskotarifne kompanije ne vraćaju ni novac od naknada i aerodromskih taksi, jer obično one koštaju koliko i administrativne takse koju moraju da plate.

Povraćaj novca za kartu usled bolesti

Postoje situacije kada niskotarifni prevoznici odobre naknadno povraćaj novca avionske karte. To je usled nemogućnosti putovanja zbog bolesti. Ovde takođe treba da priložite svu neophodnu lekarsku dokumentaciju i svaki slučaj se razmatra posebno. Odobravaju se samo neki posebni i specijalni slučajevi. Za povraćaj avionske karte kod redovnih avio prevoznika postoji niz jasno preciziranih pravila i uslova pod kojim se može to ostvariti. Čak i ako nije uopšte otvorena opcija za refundaciju avio karte uvek možete da pokušate da vratite svoj novac. Bar za aerodromske takse i naknade koje svakako nećete koristiti.

Novac za avio karte za redovne letove

Ukoliko želite da refundirate novac od naknada i taksi morate pre zakazanog leta da avio kompaniji prijavite da ne možete da se pojavite na tom letu. Nemogućnost pojavljivanja i ukrcavanja na let možete da prijavite preko formulara koji se nalaze na sajtu avio prevoznika. Možete i da ih kontaktirate putem telefona i objasnite situaciju. Povraćaj karte na dan njenog izdavanja moguće je obaviti kod nekih avionskih prevoznika. Već narednog dana nakon izdavanja karte, karta se može vratiti samo u slučajevima predviđenim u skladu s uslovima prevoznika. Ne postoji generalizacija putnika za povraćaj avio karte, već se svaki zahtev posmatra odvojeno i obrađuje pojedinačno.

Polisa osiguranja kao vid zaštite

Opcija kako sebe da zaštitite od gubitka novca u ovakvim nepredviđenim situacijama jeste da imate određene i odgovarajuće polise osiguranja. Osiguranja vam nadoknade troškove vašeg otkazivanja leta. Osiguranja se moraju se kupiti u roku od pet dana od trenutka izdavanja karte. Najkasnije možete dan pred putovanje da imate ovo osiguranje. Visina do koje se nadoknađuju toškovi je različita, ali neka gornja granica iznosi i do 5000 evra. Svaki avio prevoznik  ima svoja, uglavnom rigorozna pravila za povraćaj novca avionske karte, akli I taj povraćaj može da bude različit. U zavisnosti od toga kakva je tarifa, refundacija može biti puna, uz plaćanje penala, ili se ne može izvršiti.

Povraćaj novca u slučaju odbijanja vize

Karta biznis klase najčešće podrazumeva potpuni povraćaj novca ako putnik odustane od leta, dok su za ekonomsku klasu nešto drugačija pravila. Ona sadrži veći broj podklasa. Te podklase, pored različite oznake i tarife imaju različite uslove refundacije. Većina avio kompanija će vam,  odobriti povraćaj novca u celosti ako je razlog odbijanje za vizu.  Za ovo trebate da imate odgovarajući dokument iz ambasade. Ako se putnik ne pojavi na odlaznom letu, smatra se da je odustao od putovanja., Tada njegova avio karta od momenta zatvaranja registracionog šaltera prestaje da važi. U tom slučaju refundiranje nije opcija. Takođe, ukoliko putnik poseduje povratnu avio kartu, a odluči da ode sopstvenim prevozom, a vrati se avionskim, to neće biti moguće, jer je avionska karta poništena.

Povraćaj novca avionske karte kod AirSerbia

Er Srbija će refundirati neiskorišćenu kartu ili bilo koji njen neiskorišćeni deo u skladu sa njihovim važećim pravilima. Refundacija će se isplatiti licu na čije ime glasi karta. to lice treba da podnese zadovoljavajući dokaz o plaćanju. U koliko je kartu platilo drugo lice, a ne putnik na čije ima glasi karta, Er Srbija će refundaciju isplatiti samo licu koje je platilo kartu. Postoje situacije u kojima se otkaže let, ne obavi let prema redu letenja ili avion ne sleti se na predviđeno mesto. Tada se obavlja refundacija ukoliko nijedan deo karte nije iskorišćen, iznos u visini tarife koju je putnik platio. U slučaju da je deo karte iskorišten, refundirani iznos neće biti manji od razlike između plaćene tarife i važeće tarife za putovanje između tačaka za koje je karta izdata.

Povraćaj novca iz drugih razloga

Ukoliko putnik želi da mu se refundira karta iz nekih drugih razloga, iznos refundacije će biti jednak tarifi koja je plaćena. Iznos će biti umanjen za manipulativne troškove ili troškove otkazivanja rezervacije. Ovo vaći ukoliko ni jedan deo karte nije iskorišten. Ukoliko to nije slučaj refundacija će biti jednaka razlici između plaćene tarife i primenljive tarife za putovanje između tačaka za koje je karta iskorišćena. Cena će biti umanjena za iznos manipulativnih troškova ili troškova za otkazivanje rezervacije. Ukoliko izgubite kartu  dostavite odgovarajući dokaz o tome i platite odgovarajuće manipulativne troškove. Tada će refundacija biti isplaćena odmah po isteku važnosti karte. Er Srbija ima pravo da odbije da isplati refundaciju u slučajevima kada je zahtev za istu podnet više od godinu dana nakon isteka važnosti karte.